Burger Queen
in , ,

Burger Queen – Chapter 4: Si Alma

Pag-uwi ni Tess sa bahay, kinumusta niya ang ina at ang nakababatang kapatid na si Alma. Si Alma ay malapit nang mag-kinse anyos at nasa second year high school. Magkasing-kulay sila ng balat ni Tess, mahaba ang buhok, maamo ang mukha at may kapayatan. Pagkakain ng hapunan ay sinabi ni Tess na dererso na siya sa kuwarto at magpapahinga na. Si Alma naman ay natutulog kasama ang kanilang ina. Napansin ng kanilang ina na parang mainit si Tess kaya pumayag ito at si Alma ang naiwang naghugas ng mga plato.

Pagkapasok ni Tess sa silid, ni-lock niya ang pinto at pinatay ang ilaw. Init na init na siya sa kasabikan. Agad siyang naghubad ng damit. Wala na siyang saplot paghiga sa kama at saka siya nagtalukbong ng kumot. Sapat na ang ilaw na sumisingit sa pinto at bintana ng kanyang kuwarto para maaninag ang vibrator. Malaki ito at pareho halos ang pakiramdam ng totoong ari ng lalaki. Feel niya ay hawak-hawak niya ang ari ni Frank. Sinubukan niyang paandarin ang vibrator.

Kumislot ang hulihang bahagi ng vibrator. Nadadala niya pati ang unahan. Parang totoo at mas malaki pa sa ari ni Frank. Gaano kaya kalaki ang kay Patrick? Nag-umapaw ang libog at imahinasyon ni Tess at sinimulang dilaan ang dulo ng vibrator. Maya-maya ay isinubo na ni Tess ang pekeng uten.

“Uhhmmmm… Uhmmmm.” ungol ni Tess habang nakasubo ang vibrator sa bibig. Naging malikot din ang isang kamay niya at sinimulang himasin ang basa na niyang hiyas. Ibinukaka ni Tess ang mga hita niya sa sarap. “Ahhhh… sarap…uhhhhmmmm”

Nang magsawa si Tess sa pagsubo ay idinikit niya ang dulo ng vibrator sa tayong-tayo na niyang mga utong. Grabe ang kiliting naramdaman ng dalaga. Idinikit niya ito sa magkabilang susoniya. Inilagay niya ang vibrator sa gitna ng dibdib niya at inipit ito sa pagitan ng mga susoniya.

“Ooohhhh… Uuhhhmm ano ba itong nangyayari sa kin? Shit. Ahhhh!” ungol ni Tess. Basang basa na ang hiyas niya. Itinapat niya ang ulo ng vibrator sa bukana ng hiyas niya.

“Ooohhh shit! Aaahhhh!” sabi niya nang mapadikit ang dulo ng vibrator sa kuntil niya. Matagal niyang idinampi ang vibrator sa kuntil niya. Doon pa lang ay pakiramdam niya na malapit na siyang labasan.

“Oohhhh Ohhh Ohhh Uuunnggghhhh!” ungol ni Tess nang labasan siya. Hingal siya sa pagod at nagpahinga sandali. Nang makaipon ng lakas, muli niyang hinimas ang hiyas niya. Basang-basa ito. Binuksan niya uli ang vibrator at ipinasok ang ulo sa kanyang hiyas.

“Ooohhh. Shit! Ohhhh….” sabi ni Tess. Inilabas-masok niya ang vibrator sa kanyang hiyas. Sa bawat ulos, lalo niya itong ibinabaon. “Mmmm… Ahhhh. Sige pa Patrick. Sige paaahhhh.”

Nakabaon na nang husto ang vibrator sa loob ni Tess. Pakiramdam niya ay punung-puno siya. Pinabayaan niyang kumislot iyon sa loob ng kanyang hiyasat binigyan niya muli ng atensiyon ang kanyang malulusog na dibdib. Pinisil-pisil niya ang utong niya at habang nilalamas niya ang magkabilang dibdib niya.

Panay ang ungol ni Tess. Hindi na nakatalukbong ang kumot at talo pa niya ang bold star sa hitsura niya sa kama kung sakaling mat makahuli sa kanya. Sige ang pagliyad ng kanyang katawan sa ligayang dulot ng vibrator.

“Malapit na… Ayan na. Ayan na ahhhhhhh!” ungol ni Tess nang muli siyang labasan pero hini niya inalis ang vibrator. Baliw na baliw na si Tess sa sarap. Inilabas-masok niya nang mabilis ang pekeng uten hanggang sa muli siyang labasan. Lupasay si Tess nang matapos siya at mabilis na nakatulog.

Maagang nakatulog ang ina nila pero si Alma ay nanatiling gising hanggang sa may narinig siyang mga ungol sa kabilang kuwarto. Nagtaka siya kung bakit madalas magkulong sa kuwarto ang ate niya mula nang magsimula itong magtrabaho. Nang magsabi si Tess na masama ang pakiramdam niya, nag-alala siya dahil sa mga naririnig niyang ungol. Nang matigil ang mga ungol, bumangon si Alma at pumunta sa silid ni Tess.

Bakit naka-lock ang kuwarto? Si ate talaga. Ano kaya ginagawa nun? Paano siya matitingnan kung may sakit siya o ano? Hinanap ni Alma ang kumpol ng mga susi ng bahay. Nakita niya sa likuran ng radyo at tahimik na binuksan ang pinto kuwarto ni Tess. Nagulat siya sa nakita niya. Hubo’t hubad ang ate niya. Nakabukaka at parang sarap na sarap sa pagtulog. Kakaiba ang amoy sa kuwarto. Amoy pawis na may halong kakaiba. Basa ang kumot lalo na sa malapit sa hiyasng ate niya. Malagkit ang basa. Hindi ihi. Tulad ng maraming Pilipino, inamoy niya ang hindi niya alam. Walang amoy ang likido pero parang masarap. Dinilaan ni Alma ang likido at may kung anong init ang nagising sa murang katawan niya.

“Galing ito kay Ate.” sabi niya at muli niya itong dinilaan. Hinawakan niya ang ate Tess niya sa hita at naramdaman niyang marami pang likido doon lalo na sa hiyasng ate niya. May kung anong nagtulak kay Alma na amuyin ang hiyas ng kanyang ate. Dinilaan niya ito at maraming likido na napunta sa dulo ng kanyang dila.

Gumalaw nang konti si Tess. Nabigla si Alma pero nang makita niyang nakatulog uli si Tess ay huminahon siya. Doon niya napansin ang kung anong bagay na hawak ng ate niya. Nagulat si Alma sa nakita niya. Parang putol na ari ng lalaki. Malaki ito at mamula-mula. Lalong nagibayo ang init na naramdaman niya nang dilaan niya ang hiyasng ate niya. Hindi niya namalayan na hinihimas na rin niya ang sariling hiyas. Hindi sinasadyang ginising ni Tess ang libog sa katawan ni Alma. Hindi nagtagal ay pany na ang himas ni Alma sa sarili niya habang nakatingin sa hiyas ng ate niya at sa hawak nitong ari ng lalaki.

Sinara ni Alma ang pintuan at hinubad ang suot niyang short at blouse. Naiwan na lang ang baby bra at panty. Lumuhod siya sa tapat ng hiyasng ate niya at dinilaan iyon. Panatag si Alma na hindi iyon ihi dahil wala iyong lasa. Sa bawat pagdila niya, parang lalo itong nababasa. Naramdaman din niyang basang-basa na rin ang hiyasniya. Isinubo ni Alma ang isang basang daliri.

“Pareho sila. Masarap. Doon nga lumalabas.” Saka lalong sumasarap habang hinihimas. Umupo si Alma sa sahig katabi ng kama sa gilid kung nasaan ang vibrator at doon niya patuloy na hinimas ang sarili.

Kagat-labi si Alma para mapigil ang sarili niyang pag-ungol sa sarap na nararamdaman. ‘Ate… Masarap pala. Ooohhhh’

“Di mo sinasabi ate… ate… Ohhhhh”

Unti-unting bumilis ang pagkalikot ni Alma sa sarili habang tinititigan niya ang pekeng ari ng lalaki. Inabot niya iyon at hinaplos-haplos.

“Uuunngghhh sarrraaap,” ungol ni Alma. Binilisan pa niya lalo ang pagbabate hanggang sa magkumbulsiyon ang katawan niya sa unang orgasmo ng buhay niya.

Report

What do you think?

2 Points
Upvote

Written by ensign

Leave a Reply